شرکت کارگزاری بهمن جهت تسریع در فرآیند ثبت نام مشتریان، امکان ثبت نام و دریافت فرم های مربوطه را به صورت غیر حضوری فراهم نموده است.
مشتریان محترم پس از دریافت فرم ها از سایت شرکت و تکمیل آنها با همراه داشتن مدارک هویتی به شعب کارگزاری بهمن مراجعه نمایید.

* امضای فرم ها بایستی در شعب کارگزاری بهمن انجام گردد.   

* جهت ارسال تصویر مدارک هویتی از طریق سامانه گفتگوی آنلاین سایت شرکت اقدام نمایید.