مقدمه

كارگزاران و كارگزار/معامله گران از جمله نهادهاي مالي فعال در بازار سرمايه هستند. طبق قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران مصـوب آذرمـاه 1384 ،كارگزار، شخص حقوقي است كه اوراق بهادار را بـراي ديگـران و بـه حساب آنها و كارگزار/معامله گر شخص حقوقي است كه اوراق بهادار را براي ديگران و به حساب آنها و يا به نام و حساب خود معامله مي كنـد. بنـابراين كارگزاران وظيفه يافتن خريدار اوراق بهـادار بـراي فروشـنده اوراق بهـادار و فروشنده براي خريدار را بر عهده دارند. به عبارتي كـارگزاران عامـل تطـابق عرضه و تقاضا هستند. خريد و فروش سهام شـركت هـاي پذيرفتـه شـده در بورس و فرابورس و نيز معاملات محصـولات در بـورس كـالاي ايـران، فقـط توسط كارگزاران رسمي داراي مجوز از سازمان بورس و اوراق بهـادار و عضـو بورس مربوطه امكان پذير است و اين مسئله موجب شفافيت معـاملات بـازار اوراق بهادار و كالا مـي شـود. كـارگزاري هـا در ايـن خريـد و فـروش هـا، بـه نمايندگي از خريداران يا فروشندگان سهام، معامله انجام مي دهند و در ازاي آن حق العمل يا كارمزد دريافت مي كنند. از آنجايي كه تمام بورس هاي دنيـا، كارگزار محور مي باشند لـذا در هـيچ بورسـي امكـان معاملـه مسـتقل بـراي سرمايه گذاران وجود ندارد و حتماً مي بايست هرگونه خريد يا فروش از طريق يك كارگزار، صورت گيرد. سازمان بـورس و اوراق بهـادار، مجـوز تأسـيس و فعاليت كارگزاران را صـادر و بـر فعاليـت آنـان نظـارت مـي كنـد. صـلاحيت حرفه اي و عمومي مديران شركت هاي كارگزاري به تأييـد سازمان بـورس و اوراق بهـادار مـي رسد و انجـام معاملـه در بـورس هـا توسـط معاملـه گـران شركتهاي كارگزاري انجام مي شود كه قبلاً آزمـون هـاي تئـوري و عملـي را براي اين كار با موفقيت گذرانده اند، بنابراين در كار خود صلاحيت حرفه اي و اخلاقي، مهارت و دانش لازم را دارا مي باشند. بر اساس ماده 33 قـانون بـازار اوراق بهـــادار مصـــوب آذر 1384، شـــروع بـــه فعاليـــت كـــارگزاري، كارگزار/ معامله گري و بازارگرداني به هر شكل و تحت هـر عنـوان منـوط بـه عضويت در كانون كارگزاران بورس و اوراق بهادار و رعايت مقررات اين قانون و آيين نامه­هاي و دستورالعمل هاي اجرايي آن است.

نظارت بر کارگزاران

كارگزاران موظف به اجرا و رعايت كامل قـوانين و مقـررات صـادره از سـوي مقامات ذيصلاح شامل شوراي عالي بورس، سازمان بورس، بورس ها و كـانون كارگزاران مي باشـند. مـديريت نظـارت بـر كـارگزاران شـامل دو ادارة امـور كارگزاران و بازرسي كارگزاران به عنوان يكي از مـديريت هـاي تحـت نظـر معاونت نظارت بر نهادهاي مالي سازمان بورس و اوراق بهـادار بـر تأسـيس و عملكـرد كـارگزاران نظـارت دارد. ايـن نظـارت در صـدور مجـوز تأسـيس و مجوزهاي فعاليت، بازرسي از فعاليت هاي آنان و بررسـي صـلاحيت حرفـه اي مدير عامل و اعضاي هيأت مديرة آنان اعمال مي گردد. شكاياتي كه به كميتة سازش كانون كارگزاران ارجاع مي شود در صورت نياز به گزارش كارشناسـي به مديريت مزبور ارجاع مي گـردد. كليـة مصـوبات مجـامع و هيـأت مـديرة كارگزاران قبل از ثبت در ادارة ثبت شركت ها به تأييد اين مديريت مي رسـد.

ماموریت ها و وظایف یک شرکت کارگزاری

ماموريت شركت هاي كارگزاري در بازار سرمايه را مي توان بر اسـاس مـاده 3 اساسنامة نمونة شركت هاي كارگزاري به شرح زير برشمرد:

الف) خدمات كارگزاري، كارگزار/ معامله گري و بازارگرداني شامل:

 1: معامله اوراق بهادار از قبيل سهام، اوراق مشاركت، حق تقـدم خريد سهام، اختيار معامله و قراردادهاي آتي براي ديگـران و بهحساب آنها يا به نام و حساب خود.

2: معاملات كالاهاي پذيرفته شده بـراي ديگـران و بـه حسـاب آنها.

3: بازارسازي و بازارگرداني اوراق بهادار و كالاهاي پذيرفته شده.

ب) خدمات مالي و مشاوره اي شامل:

1: مديريت صندوق هاي سرمايه گذاري

2: نمايندگي ناشر براي ثبت اوراق بهادار و دريافت مجوز عرضه

3: بازاريابي براي فروش اوراق بهادار

4: سبدگرداني اوراق بهادار

5: مشاوره و انجام كليه امور اجرايي براي بـورس هـا و بازارهـاي خارج از بورس به نمايندگي از ناشر يا عرضه كننده كالاها.

6: مشاوره در زمينه های ذیل:

  *قيمت گذاري اوراق بهادار

 *روش فروش و عرضه اوراق بهادار

*طراحي اوراق بهادار

* خريد، فروش يا نگهداري اوراق بهادار

*سرمايه گذاري

*مديريت ريسك

* ادغام، تملك، تغيير و تجديد سـاختار سـازماني و مـالي شركت ها

* طراحي و تشكيل نهادهاي مالي

 شركت هاي كارگزاري مي توانند به هر يك از فعاليت هاي فوق مشروط به اخذ مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار مبادرت ورزند.

خدمات ارائه شده توسط شرکت کارگزاری بهمن

معاملات اوراق تامین مالی

شامل : معاملات اوراق بهادار در بورس تهران، معاملات اوراق بهادار در فرابورس ایران

معاملات مشتقه مبتنی بر اوراق بهادار

شامل : معاملات آتی سهام

معاملات کالا

شامل : معامله محصولات فلزی، پتروشیمی، کشاورزی و سیمان در بورس کالای ایران و معاملات کالایی در بورس انرژی

معاملات مشتقه مبتنی بر کالا

شامل : سلف موازی استاندارد، معاملات گواهی سپرده کالایی محصولات فلزی، معاملا گواهی سپرده کالایی محصولات پتروشیمی، گواهی سپرده کالایی محصولات کشاورزی، معاملات گواهی سپرده کالایی محصولات سیمانی، معاملات آتی کالا در بورس کالا و معاملات برق در بورس انرزی

معاملات برخط

شامل : معاملات برخط در بورس تهران و فرابورس ایران، معاملات برخط بورس کالا

مشاور پذیرش

شامل : به فرآیند پذیرش هرنوع اوراق بهادار اعم از سهام شرکت ها، اوراق بدهی در هریک از بازارهای زیر مجموعه بورس و فرابورس به منظور فراهم شدن امکان معامله این اوراق، پذیرش گفته می شود .

مشاور عرضه اوراق بهادار
شامل : عرضه اوراق بهادار توسط مشاوران عرضه در بازار سرمایه انجام می‌شود .

مرکزتماس

شامل : دریافت سفارش‏های تلفنی جهت انجام معاملات اوراق بهادار و کالا در بورس‏ها و بازارهای خارج از بورس  مطابق با دستورالعمل اجرایی دریافت سفارش‏های تلفنی با استفاده از مرکز تماس