* امضای فرم ها بایستی در شعب کارگزاری بهمن انجام گردد.   

* جهت ارسال تصویر مدارک هویتی از طریق سامانه گفتگوی آنلاین سایت شرکت اقدام نمایید.