شرکت های حقوقی می توانند با مراجعه به کارگزاری و با ارائه مدارک، درخواست صدور کد سهامداری دهند.

مراحل دریافت کد سهامداری اشخاص حقوقی
 

 1. ارائه مدارک ذیل توسط نماینده شرکت حقوقی  به کارگزاری
  • اساسنامه
  • آگهی تاسیس 
  • آخرین آگهی تغییرات، آخرین آگهی تغییرات مربوط به هیئت مدیره 
  • کپی شناسنامه و کارت ملی اعضای هیئت مدیره
  • ارائه درخواست کتبی اخذ کد بورسی در سربرگ شرکت 
 2. دریافت گواهی استعلام شناسه ملی توسط کارگزاری 
 3.  ارسال مدارک به اداره امور عملیات سهامداران شرکت سپرده گذاری
 4.  صدور کد سهامداری توسط واحد اداره امور عملیات سهامداران