بورس اوراق بهادار به معنای یک بازار متشکل و رسمی بازار سرمایه است؛ که درآن سهام شرکت ها و اوراق مشارکت، تحت ضوابط و مقررات خاص مورد معامله قرار می گیرد. بورس مرجع رسمی و مطمئنی برای جذب سرمایه افراد و بخش های خصوصی به منظور تامین مالی پروژه های سرمایه گذاری بلند مدت است. در بورس اوراق بهادار که به عنوان نبض اقتصاد کشور مورد توجه تحلیل گران اقتصادی است دارندگان پس اندازهای راکد می توانند محل نسبتا مناسب و ایمن سرمایه گزاری را جستجو کرده و وجوه مازاد خود را برای سرمایه گذاری در شرکت ها به کار انداخته و یا با خرید اوراق قرضی دولت ها و شرکت های معتبر از سود معین و تضمین شده ای برخوردار شوند. بورس اوراق بهادار به عنوان یک بازار منسجم و سازمان یافته، با جمع آوری نقدینه گی جامعه و فروش سهام شرکت ها، ضمن به حرکت درآوردن چرخ های اقتصاد جامعه از طریق تامین سرمایه های مورد نیاز پروژه ها،کاهش دخالت دولت در اقتصاد و نیز افزایش درآمدهای مالیاتی، منافع اقتصادی چشمگیری به ارمغان می آورد و در کنار آن، اثرات تورمی ناشی از وجود نقدینگی در جامعه را نیز از بین می¬برد. در بورس اوراق بهادار یک سرمایه گذار می تواند با سرمایه هرچند کوچک خود، در شرکت های پذیرفته شده در بورس سرمایه گذاری نماید. بازار اوراق بهادار در واقع مکمل بخش بانکی در تامین نیازهای مالی بنگاه های خصوصی و دولتی است. وجود یک بازار اوراق بهادار که در چهارچوب مکانیزم بازار عمل کند می تواند در راستای تخصیص بهینه و کاراتر منابع مالی عمل نماید . شاهد مدعا اینکه کشورهایی که دارای بازار سرمایه(بورس) تکامل یافته تر بوده اند، توانسته اند رشد اقتصادی بیشتری داشته باشند. سیستم بانکی نیز با استفاده از مکانیزم اوراق بهادار می تواند نقدینگی مورد نیاز خود را بدست آورده و تکافوی سرمایه خود را بهبود بخشد.